Ymedioteatro

Spanje/Spain

2021 – Shirts on the street

“Shirts on the street” is een straatnummer van clownerie en objectmanipulatie gebaseerd op hun gebruikelijke werk met objecten en objectpoppen.

“Shirts on the street” is a street number of clowning and object manipulation based on their usual works with objects and objectpuppets.

Website

Categorieën:Uncategorized