Compagnie Ça Sent le Roussi

Itinérance

Hun verhaal begint met de aankomst van verkopers van dromen. Gewend aan lange tochten hebben ze alles wat ze bezitten aangepast zodat het gemakkelijk in elkaar geplooid en getransporteerd kan worden.
Plots verandert alles. De sfeer slaat helemaal om en de machines komen tot leven in een vreemd verschijnsel.
Het voornaamste idee is een boodschap over te brengen, om enkele afwijkingen van onze maatschappij te laten zien door het publiek te interpelleren en het te brengen tot een reflectie op de wereld waarin het evolueert… dit alles met een toets van vurige poëzie.
De automaten zijn dan een vector van deze boodschap: door zich vrij te vechten als verkopers van dromen, door hun manipulatie te weigeren kunnen ze leven, evolueren en creëren volgens hun eigen wil.

English:

Roaming

Their story begins with the arrival of sellers of dreams. Accustomed to long journeys they have adapted everything they own so it can be easily folded into one another and can be transported.
Suddenly everything changes. The atmosphere changes and the machines come to life in a strange gleam.
The main idea is to bring a message, to show some deviations from our society by interpellate the public and bring it to a reflection on the world in which it evolves … all with a touch of fiery poetry.
The vending machines are a vector of this message: by fighting freely as sellers of dreams, by refusing their manipulation they can live, evolve and create according to their own will.


Cie Ça Sent le Roussi (opgericht in 2011) beantwoordt aan het verlangen van een vriendengroep autodidacten om samen voorstellingen te maken. Sindsdien maakten ze een cabaretnummer, een duo jongleren, kinderanimaties, vuurspektakels à la carte, …

In 2012 besluiten ze een nieuwe soort voorstelling te maken: een straatvoorstelling met theater, clownerie, vuur en vuurwerk, waarbij ze een groot belang hechten aan het esthetische. Ze willen de toeschouwer in hun wereld onderdompelen en verzorgen hun decor dan ook minutieus, waarbij ze gebruik maken van materiaal dat geleefd heeft, roestige ingedeukte materialen die zich overgeven aan de weerspiegeling van de vlammen.

English:

Cie Ça Sent Le Roussi (founded in 2011) responds to the desire of a group of autodidacts/ friends to create performances together. Since then they made a cabaret number, a juggling duo, children’s entertainment, fire shows à la carte …

In 2012, they decide to create a new kind of presentation: a street performance with theater, clowning, fire and fireworks, where the aesthetic has great importance. They want to immerse the viewer into their world and that is why their décor is very important. They use material that has lived, rusty dented materials that surrender to the reflection of the flames.

Advertenties