Compagnie DaaD

2019 – PostOde

PostOde is een ode aan die ouderwetse postbode die door weer en wind de langverwachte brieven en pakketen afleverde. Steeds minder brieven worden bezorgd en pakketdiensten nemen het werk over. Maar met PostOde komt daar weer verandering in! PostOde voor al uw pakketten en diensten! Volg uw zending + Makkelijk en snel + Loket services + Voor iedere verzendbehoefte hebben wij de perfecte oplossing. Met hun mobiele postloket, hun rijdende brievenbus en sorteerdepot, verplaatsen de postbodes zich met grote vertraagde stappen op hun autostep door de menigte. Te midden van het samengekomen publiek klappen de postbodes hun postloket open en gaan de interactie aan met het omstanders. Iedere klant is welkom! Het publiek kan zich melden bij de balie voor een pakket of brief. Ten overstaan van alle belangstellenden wordt de inhoud van het pakket onderworpen aan een nauwkeurige inspectie. PostOde bezorgt een glimlach op je gezicht en levert hilarische en bizarre momenten op.

duur: 45 min.

Over Compagnie DaaD (Ne): Linda Anneveld is de bezielende kracht achter Compagnie Daad. Linda studeerde theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Ze heeft zich gespecialiseerd in het maken van monumentale objecten en levensgrote poppen, waarbij zij vanuit de kinetische techniek opzoek gaat naar beweging in het beeld. Hiervoor gebruikt zij de natuurkracht ‘wind’ maar ook motoren en elektriciteit. Haar werk is beeldend, robuust en tevens verfijnd. Linda speelt met grenzen. Wanneer is iets een installatie, wanneer wordt het een voorstelling? Op welke manieren kun je een verhaal vertellen? Door de tijd stil te zetten, zodat het verhaal in het hoofd kan worden verteld of komt het verhaal tot leven doormiddel van beweging? Welke beweging heeft het object/ beeld dan nodig als je de tijd stil zet, vertraagt of erdoorheen reist? Linda vindt de uitstraling van het materiaal dat ze gebruikt net zo belangrijk als de vorm waarin ze het giet. Ze maakt vaak gebruik van oude materialen en gebruiksvoorwerpen, zodat ze hun eigen geschiedenis kunnen vertellen.
Elze van den Akker studeerde Objecttheater aan de hogeschool voor de kunsten Amsterdam en is een van de vaste freelance medewerkers van DaaD. Ze speelt mee in PostOde, La Cuisine Macabre en Le Jardin des Yeux, en ontwikkelt en bouwt mee aan diverse projecten. Daarnaast ontwerpt Elze illustraties, theaterdecors, tekeningen met zand en interieurproducten.

ENGLISH

PostOde is an ode to that old-fashioned postman who delivered the long-awaited letters and packs under all circumstances. Fewer and fewer letters are delivered and package services take over. But with PostOde there will be a change ! PostOde for all your packages and services! Track your shipment + Easy and fast + Service counter + We have the perfect solution for every shipping requirement. With their mobile post office, their mobile mailbox and sorting depot, the postmen move around the crowd with great delayed steps on their carstep. In the middle of the gathered audience, the postmen open their post office and interact with the crowd. Every customer is welcome! The public can come to the desk for a package or letter. In the presence of all interested parties, the contents of the package are inspected. PostOde brings a smile to your face and produces hilarious and bizarre moments.

duration: 45 min.

About Compagnie DaaD (Ne): Linda Anneveld is the inspiring force behind Compagnie Daad. Linda studied theater design at the Utrecht School of Arts. She is specialized in creating monumental objects and life-size dolls, in which she uses kinetic technology to search for movement in the image. For this she uses the natural force ‘wind’ but also engines and electricity. Her work is visual, robust and also refined. Linda plays with limits. When is something an installation, when will it be a performance? In what ways can you tell a story? By stopping the time, so that the story can be told in the head or does the story come to life through movement? What motion does the object / image need when you stop, slow down or travel through time? Linda thinks the look of the material she uses is as important as the form in which she pours it. She often uses old materials and utensils, so that they can tell their own history.
Elze van den Akker studied Object Theater at the Amsterdam School of Arts and is one of DaaD’s permanent freelance staff. She participates in PostOde, La Cuisine Macabre and Le Jardin des Yeux, and helps creating various projects. In addition, Elze designs illustrations, theater decors, drawings with sand and interior products.Categorieën: