Dikothomia Cia

2018 – Spazi…O

Ruimtes zonder ruimte, imaginaire muren die gelijktijdige werkelijkheden scheiden, waar het effectieve geen praktisch nut heeft. Een vrouw, een man en al hun relaties, twee vrienden, een koppel, hun kinderen, de oudere personen, een vader en zijn dochter…
Emoties die aantrekken en afstoten, naderen en verwijderen in de zoektocht naar een zin, een betekenis in de realiteit van zichzelf om verenigd te blijven zonder op te houden een te zijn. Circus als lichaamstaal. De expressie staat boven de verbazing. “Spazi… O” probeert minimalistisch te zijn en de scenografie: witte lijnen op een zwart oppervlak, een grondplan van een niet conventioneel logement.
Een pyramidale structuur, in combinatie met de lijnen op de grond, evoceert een derde dimensie. Enkele voorwerpen – een stoel, een krukje, een toilet en kussens maken er een levendig organisme van.

duur: 55 min

English:

2018 – Spazi … O

Spaces without space, imaginary walls that separate simultaneous realities, where the effective has no practical use. A woman, a man and all their relationships, two friends, a couple, their children, elderly people, a father and his daughter … Emotions that attract and repel, approach and remove in the search for a sentence, a meaning in the reality of oneself to stay united without ceasing to be one. Circus as a body language. The expression is beyond the astonishment. “Spazi … O” tries to be scenographic minimalistic: white lines on a black surface, a floor plan of a non-conventional lodging. A pyramidal structure, in combination with the lines on the ground, evokes a third dimension. Some objects – a chair, a stool, a toilet and pillows make it a lively organism.

duration: 55 min

 


Dikothomia Cia (Sp) Ze hebben elkaar voor het eerst ontmoet aan de École de Cirque Carampa de Madrid (2004/2006) en begonnen er een korte maar verrijkende relatie als hand-to-hand duo, tot hun wegen uit elkaar gingen om zich te specialiseren in elk hun eigen discipline. Endika: jongleren en beweging in Duitsland en in België. Barbara: evenwicht op handen en acrobatie in Spanje, Engeland en Italië. Na twee jaar ontmoetten ze elkaar opnieuw als circusartiesten in de productie “El Ray que rabió” (R. Chapi) van Teatro de la Zarzuela: een revolutionair werk omdat – alhoewel het genre eerder klassiek is – directeur Luis Olmos met de hulp van choreograaf Michelle Man een lyrisch circus creëerden die moeilijk te ontkennen viel. Tijdens het spelen van deze voorstelling kregen ze opnieuw het verlangen om samen te spelen. Ze maakten twee korte voorstellingen (Endika “22:55” et Barbara “Shade”) en beslisten om het gezelschap Dikothomia op te richten waarmee ze zich wilden profileren met “circus als lichaamstaal”. Alhoewel ze rekening houden met het belang van circustechnieken, toch hebben ze gekozen om deze te gebruiken als instrumenten om te praten over emoties en ervaringen… die van

hen en van het imaginaire.

English:

Dikothomia Cia (Sp) They met at the École de Cirque Carampa de Madrid (2004/2006) and started a short but enriching relationship as a hand-to-hand acrobatic duo, until their ways parted and they specialized in each their own discipline. Endika: juggling and movement in Germany and in Belgium. Barbara: balance on hands and acrobatics in Spain, England and Italy. After two years they met again as circus artists in the production “El Ray que rabió” (R. Chapi) of Teatro de la Zarzuela: a revolutionary work because – although the genre is rather classical – director Luis Olmos with the help of choreographer Michelle Man created a lyrical circus. During this performance they decided to perform together again. They made two short shows (Endika “22:55” and Barbara “Shade”) and decided to set up the company Dikothomia with which they wanted to profile themselves as “circus as body language”. Although they take into account the importance of circus techniques, they have chosen to use these as tools to talk about emotions and experiences … those of themselves and of the imaginary.