La Trócola Circ

2018 – Potted

Een unieke en originele show, gebaseerd op het onderzoeken van de ruimte, objecten, structuren en ritmes.. Ze willen de essentie van het object benaderen en met circustechnieken een directe communicatie met het publiek creëren, vol grote visuele impact. Ze zoeken gemeenschappelijke punten tussen: beeldende harmonie en chaos, statisch en dynamisch, artificieel en organisch, zwaartekracht en gewichtloosheid, de grenzen van het object en mensen, en het onbegrensde… Dit alles in de vorm van entertainment en visuele poëzie.

English:

Potted

An unique and original show, based on the research of space, objects, structures and rhythm. The intention is to put in crisis the direction of the object to reach its essence, through circus disciplines, creating a direct communication with the audience, full of great visual impact. This proposal, seeks common points between: sculptural harmony and chaos, static and dynamic, artificial and organic, gravity and weightlessness, the boundaries of the object and people, and the unlimited … all it on stage, in the form of entertainment, visual poetry.

2018 – Emportats 

Emportats is een circusvoorstelling voor elk publiek. Het is gebaseerd op de combinatie van verschillende disciplines: acrobatie, jongleren, live-muziek, onderzoek van objecten (in dit geval: deuren). Open, toe, het zichtbare en het onzichtbare zijn ideeën die voortdurend aan bod komen vanuit verschillende invalshoeken: humor, poëzie, het neerzetten van beelden… Het is een show waarbij coördinatie, precisie en energie de gevestigde grenzen overwinnen en duidelijk maakt dat onverschilligheid geen optie is.

English:

Emportats

Emportats is a Circus show for every audience. It is based in the combination among different disciplines as: acrobatics, juggling, live music and object research, in this case, Doors. Open, close, the visible and the invisible are ideas that emerge constantly in this work since different points of view like, humour, poetry or imposing images. It is a show were coordination, precision and energy, which overcome the established limits, assuming that indifference is not between the options of Emportats.

 


De constante in de producties van het circusgezelschap La Trócola Circ is het onderzoek van de objecten. Zo proberen voortdurend vernieuwende ideeën te bereiken, onderzoeken een nieuwe uitdrukkingsvormen en implementeren die in hun onderzoek die verplicht to innovatie. In de laatste 3 jaar speelden ze meer dan 140 keer hun eerste productie “Potted”. Door deze voorstelling geraakten ze bekend en lieten hen toe te spelen op verschillende belangrijke nationale en internationale beurzen, wat hen dan weer de mogelijkheid gaf om op te treden op belangrijke festivals waar ze hun show deelden met het publiek in verschillende landen (België, Nederland, Italië, Duitsland, Brazilië en Portugal). Na deze periode voelden ze de noodzaak terug te keren op het podium met iets nieuws: zo ontstond “Emportats”. Ze willen de ziel van het gezelschap behouden en een voorstelling op hoog technisch niveau brengen, met oog voor elk detail, in een poging om de toeschouwer te verrassen en te boeien door hun originaliteit. Ze blijven gehecht aan het onderzoek van objecten en de veelzijdigheid en abstractie daarvan. Twee nieuwe leden verrijken de ploeg, met de bedoeling live-muziek in hun shows te brengen. Het team groeit en verstevigt dus en het collectieve werk wordt echt belangrijk, op hun zoektocht naar een nieuwe en persoonlijke werkwijze.

English:

La Trócola Circ is a Circus company whose constant in their productions is the object research. Attempt to maintain a constant renewal of ideas, investigate new languages and implement them in a search that commitment to innovation. In the last 3 years they have made 140 shows with their first production, Potted. This show made them to be known and allowed them to act on important national and international fairs, which gave them the opportunity to participate in many important festivals where they have shared their show with audiences in different countries (Belgium, Holland, Italy, Germany, Brazil and Portugal). After this period, they feel the need to return to the stage with something new, so that is how Emportats born. They intend to continue with the seal of the company and bring a show of high technical level, in which the attention to every detail is cared, trying to surprise and captivate the viewer by originality. They remain committed to the objects research, its versatility and its decontextualization. Two new components join the team, with the aim of including live music at their shows. Thus, the team grows, consolidates and the collective work begins to become really important, finding a new and personal way to work.


 

 

Categorieën: