Lyapunov – stability in motion

2018 – Luchtbrug

Met de act ‘Luchtbrug’* creëeren de koorddansers van Lyapunov kunst en spektakel op hoogte. Al balancerend trekken ze lijnen tussen twee punten voordien fysiek onverbonden, in het ledige, daar waar nog nooit iemand kwam en waar enkel
vogels zouden heersen. Ze vervormen de leegte waardoor de perceptie op die ruimte voor altijd verandert.
Toeschouwers staren ademinhoudend naar boven, gefixeerd en gefascineerd door het vaak surreële beeld wat ze zien. De highliner op hoogte voert het publiek beneden met zich mee op een beklijvende en adembenemende tocht door de leegte en hierdoor verandert hij deze waardoor hij het publiek laat verder gaan met een vervormde perceptie op die leegte. Ze etsen lijnen door de lucht, op de toeschouwers hun netvlies en in hun geheugen, zelfs zo diep dat nadat de lijnen zijn afgebouwd en daarmee ook de ‘Luchtbrug’ is afgebroken, er iets lijkt te ontbreken in het plaatje.

duur: 2 uur

English:

2018 – Airbridge

With the act ‘Luchtbrug’ (Air bridge) the tightrope walkers of Lyapunov create art and spectacle at height. Balancing they draw lines between two points which were physically disconnected, in the voide, where no one ever came and where only birds would rule. They deform the emptiness so that the perception on that space changes forever. Spectators are staring upward, fixed and fascinated by the often surreal image they see. The highliner at height carries the audience below with him on a haunting and breathtaking journey through the void and as a result of this space changes so that he lets the public leaves with a distorted perception on that space. The artists etch lines through the air, on the spectators their retinas and in their memory. so deep, that after the lines have been completed and the ‘Airbridge’ is broken, something seems to be missing.

Duration: 2 h


Lyapunov (B) werd op één oktober 2014 opgericht door Johan Wuyts. Dit vanuit een passie voor koorddansen en vanuit het idee dat koorddansen een vaardigheid is en dus iets dat men kan leren. In die zin geeft Johan Wuyts les in verscheidene circusscholen in Vlaanderen en geeft hij initiaties, workshops en lessen in koorddansen. De term koorddansen omvat balanceren op touwen, slacklines, kabels, … en dus ook de circusdisciplines: slap touw, slackline, kabel en funambule. De leden van
Lyapunov zijn vaardig in al deze vormen en kennen voorlopig nog geen grenzen in hun kunnen (in die zin dat ook zij vaardig zijn in high wire – funambule op hoogte – en highline – slackline op hoogte tussen bergtoppen of gebouwen).
De kern van het team bestaat uit:
Bart Minnebo (met 250m Belgisch recordhouder longline), allround koorddanser (slap touw, slackline, kabel, funambule) en rigger van alles waarop kan worden gebalanceerd.
Violaine Peeters (opleiding in theater en psychologie), funambuliste van hoog niveau, circusdocente en rigster (heeft onder meer een oversteek over de Seine te Parijs op haar CV staan).
Johan Wuyts (opleiding tot circusdocent en Doctor in de Psychologie), allround koorddanser (slap touw, slackline, kabel en funambule) en rigger van alles waarop kan worden gebalanceerd.

English:

Lyapunov was founded on the first of October 2014 by Johan Wuyts. It is evolved from a passion of rope walking and the idea that rope walking is a skill that can be tought. In that sense, Johan Wuyts teaches several circus schools in Flanders and gives initiations,
workshops and classes in tightrope. The term includes tightrope balancing on ropes, slacklines, cables, … and thus the circus disciplines: slack rope, slackline, cable and funambule. Members of Lyapunov are skilled in all forms and can’t recognize their limits in their ability (in the sense that they are proficient in high wire – funambule on high – and highline – slackline at height between peaks or buildings -).
The core of the team consists of:
– Bart Minnebo (with Belgian record holder 250m longline), allround tightrope walker (slack rope, slackline, cable, funambule) and rigger of all that can be balanced.
– Violaine Peeters (training in theater and psychology), funambuliste of a high-level, circus teacher and rigster (includes a crossing of the Seine in Paris on her CV).
– Johan Wuyts (training circus teacher and Doctor of Psychology), allround tightrope walker (slack rope, slackline, cable and funambule) and rigger of all that can be balanced.