Minusmal Puppets

2019 – NIL

We worden voortdurend geconfronteerd met situaties die om een oplossing vragen. We zoeken naar stukken die passen of proberen de juiste stappen te zetten om de problemen op te lossen… als waren deze problemen een puzzel. Maar dezelfde problemen en dezelfde situaties komen terug, telkens weer. Soms voelen we ons gevangen als in een doolhof zonder uitweg. Met intelligentie of intuïtief ontrafelen we de bal
waarin we verward zitten. Meestal is het meest simpele ook het meest doeltreffende. Nil is een metafoor voor iedere persoon die zichzelf bekijkt, een reis door verschillende manieren om met een probleem om te gaan en hoe we frustratie en rusteloosheid kunnen beheersen
zonder de hoop te verliezen. Een poppenspeler en een pop proberen een raadsel op te lossen, een puzzel. Een eigenaardige relatie waarbij de lijn
tussen wie is wie is vervaagd. Een voorstelling van details waarbij gezocht wordt naar de beweging als taal om emoties over te brengen in een muzikale poëtische reis.

duur: 20 min.

Over Minusmal Puppets (Sp.): Een marionet in de Ramblas van Barcelona fascineert hen met de schoonheid van het levenloze te animeren en tot leven te brengen. We zijn juni 2003. Emoties worden ideeën en vanuit dit idee ontstaat een droom. En de droom komt werkelijkheid… Minusmal was geboren als een gezelschap, 2007. Dit was wanneer “The Yellow Sofa” werd uitgebracht, een “itrimusical show foor iedereen en niemand…” In 2010 zag Clara het levenslicht, een straat aanpassing van een fragment uit het vorig werk. Sindsdien heeft Clara getoerd langs podia doorheen o.a. Europa, Turkije en Korea, … Ze geloven dat poppen iets magisch hebben dat gemakkelijk het kind laat loslaat dat wij allemaal in ons dragen en dat ze willen laten ontwaken met gevoeligheid, poëzie en reflecties. Vechtend tegen het vastgeroeste dogma dat poppen verbindt aan kindertheater. Minusmal is het resultaat van het werk in lichaam en ziel van Raimon Ruiz en een heel team dat met hem samenwerkte in elk van zijn projecten en hem bijstond met informatie, advies, ondersteuning enenthousiasme. Ze maken deel uit van het hart van het gezelschap. En de droom gaat voort…

ENGLISH

We constantly face situations to solve. We look for pieces that fit or try to find the right steps to solve them as if they were a puzzle. However, the same problems and the same situations are repeated again and again, and sometimes we feel trapped like a labyrinth without an exit. With intelligence or intuition we manage to unravel the ball in which we feel entangled. Most often, the simplest is the most accurate. Nil is a metaphor for each person facing themselves, a journey through different ways of dealing with a problem and how to manage frustration and restlessness without losing hope. A puppeteer and a puppet trying to solve a riddle, a puzzle. A peculiar relationship where the line is diluted between who is
who. A show of details where the gesture is sought as a language to convey emotions in a musical poetic journey.

duration: 20 min.

About Minusmal Puppets (ESP.): A string puppet in the Ramblas of Barcelona in June 2003 fascinates them with the beauty of animating the inanimate. Emotions are transformed into ideas, and from that idea a dream arises. And the dream is coming true… Minusmal was born as a company at the beginning of 2007. That is when The Yellow Sofa was released, a “titrimusical show for everyone and for anyone….” And in 2010 Clara was born, a street adaption of a fragment of the previous work. Since then Clara has toured stages throughout Europe, Turkey and Korea among others. They believe that puppets have a magical touch that easily removes the child we all carry inside, and to which they want to awaken with sensitivity, poetry and some reflections. Struggling against the established dogma that relates puppets to children´s theater. Minusmal is the result of the work in body and soul of Raimon Ruiz and of a whole human team that has collaborated in each of its projects based on information, advice, support and enthusiasm, and that are part of the heard of the company. At the moment, the dream continues…Categorieën: