Sacred Places

Two boxes

BOX ONE: “FaceMappingSelfies”

FaceMappingSelfies is een interactieve licht- en videoinstallatie. In de box worden maskers geprojecteerd. Toeschouwers kiezen hun maskers, positioneren zich zo dat de projectie van de maskers op hun gezicht past en nemen een selfie. De maskers zijn geordend per thema, die thema’s worden aangepast aan het thema van het festival.

English:

BOX ONE: “FaceMappingSelfies”

FaceMappingSelfies is an interactive light and video installation. In the box masks are projected. Spectators choose their masks, take a position so that the projection of the masks on their face fits and then they take a selfie. The masks are arranged by theme, those themes are adapted to the theme of the festival.

BOX TWO: “MatchBox”

Matchbox is een pool van vuurperformers, geselecteerd op autheticiteit en originaliteit. Met deze performers creëren ze projecten op maat. Op stads- en parkfestivals waar het publiek een parcours volgt, brengen ze bijvoorbeeld doorlopende voorstellingen op verschillende plaatsen. Tijdens de Gevleugelde Stad zullen de doorlopende performances van MatchBox aangepast worden aan de thema’s van de maskers van de FaceMappingSelfies-box.

English:

BOX TWO: “MatchBox”

Matchbox is a pool of fire performers, selected by authenticity and originality. With these performers, they create customised projects. At urban- and park festivals where the audience stick to a trail, they bring continuous performances on different places. During Gevleugelde Stad the continuous performances of MatchBox will be adapted to the themes of the masks of the FaceMappingSelfies box.


Sacred Places heeft vanaf zijn start disciplines samengebracht in kleine en grote projecten. Het bij mekaar brengen van zeer diverse disciplines en mensen rond een bepaald idee op een bijzondere locatie creëert telkens een bijzondere stimulans voor de deelnemers en het publiek. Een sfeer van ‘samen’werken, deel uitmaken of getuige zijn van een uniek project.

Gedurende 10 jaar creëert Sacred Places de meest diverse projecten. ‘Site-specific’ zit in de genen van Sacred Places vanaf het eerste project. De locatie waar een project plaatsvindt heeft een inspirerende en bepalende rol. De identiteit, de historiek, de vorm en functie,
de sacraliteit, …

Sacred Places werkt samen met een breed gamma van medewerkers en opdrachtgevers. Kunstenaars uit alle mogelijke disciplines en opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven, culturele instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Al die “partners-in-crime” uit voorbije en huidige projecten vormen een netwerk van mensen en kennis. Neem het netwerk en de projecten tesamen en je hebt de “ROOTS” van Sacred Places.

English:

Sacred Places regrouped disciplines in small and large projects since its launch. Bringing together diverse disciplines and people around a particular idea in a particular location always creates a special incentive for the participants and the audience. An atmosphere of  working ‘together’, take part or  awitness of a unique project.

Sacred Places has been creating the most diverse projects for ten years. ‘Site-specific’ has been in the genes of Sacred Places since the first project. The location where the project takes place has an inspiring and decisive role. The identity, history, the form and function, the sacredness …

Sacred Places works together with a wide range of employees and clients. Artists of all disciplines and clients like governments, companies, cultural institutions and organizations of the civil society. All those “partners in crime” from past and current projects form a network of people and knowledge. Take the network and the projects together and you have the “ROOTS” of Sacred Places.

 

Advertenties